تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن شخصیت های کارتونی | فیلم

نقاشی آبرنگ که به تازگی طرفداران زیادی پیدا کرده است، جزء قدیمی ترین نقاشی های انسانی است. سابقه نقاشی آبرنگ به نقاشی های درون غار اروپای پله لیتیک و نوشته های مصریان قدیم می رسد. انسان غارنشین از این ماده استفاده می کردند اما تاریخ بهره گیری این رنگ ماده از رنسانس شروع شده است و تا کنون ادامه دارد.

 

آبرنگ ها از پودرهای مولد رنگ و مواد صمغی_رزینی تهیه می شوند. آبرنگ ها را به سه دسته خشک، مرطوب و مایع تقسیم می کنند.

 

آبرنگ های قرصی و بلوکی از انواع آبرنگ های خشک هستند.

 

آبرنگ های مرطوب گواشی و آبرنگ های تیوپی جزء آبرنگ های مرطوب محسوب می شود.

(۶۸۱)