تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن جنگل پر از درخت | فیلم

ابزار و لوازم متفرقه در نقاشی با آبرنگ در کنار رنگ، قلمو و پالت وسایل دیگری نیز مورد نیاز است. طبیعتا آب از ملزومات کار محسوب میشود، ولی داشتن مداد و پاک کن اختیاری است.حال اگر شما نقاشی با آبرنگ را شروع کرده باشید حتما متوجه شده اید که ظرف آبی که قلمو را در آن میشویید رنگی شود در رنگ های برگه نقاشی  شما تاثیر میگذارد پش الزام است که آب ظرف را به محض تیره رنگ شدن تعویز نمایید

(۱۱۰۲)