تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن انواع برگ | فیلم

در این ویدیو کشیدن انواع برگ با استفاده از تکنیک نقاشی با آبرنگ را خواهیم دید.

(۳۲۹۱)