انیمیشنی فوق العاده و مفهومی که دنیا را تکان داد | فیلم

انیمیشنی فوق العاده و مفهومی که دنیا را تکان داد

در این انیمیشن مفهومی می توان این مساله مهم را درک کرد که اگر در جهان برای همه غذا وجود داشته باشد و جوامع در راه تحقق این هدف با هم همکاری کنند، زندگی در کره زمین واقعا زیبا می شود.

(۱۱۵۳۰)