کارتون انگری بردز؛ این قسمت بسته ارسالی باب | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

باب بسته رسون در دنیای جنگ ستارگان در هر شرایطی بسته اشو تحویل میده حتی اگه بیوفته تو چاه یا اون بسته خیلی سنگین باشه و یا …

(۱۹۶۵)