کارتون انگری بردز؛ این قسمت لامپ سوخته | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

دست در وسط شیفت کاری و اون موقع که خوک کوچولو های ما باید کار کنن لامپ نیمسوز میشه و هی خاموش روشن میشه اما این خوک کوچولو های ما …

(۳۲۱)