کارتون انگری بردز؛ این قسمت رعد و برق | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

عمو چاد ما در مورد هر مسئله ای به شدت شجاعه به جزء  رعد و برق این پرنده عصبانی ما به شدت از رعد و برق میترسه و با اینکه باید مراقب جوجه ها باشه …

(۵۷۴)