کارتون انگری بردز؛ این قسمت فرار از زندان | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

خوک کوچولو و البته مجرم ما در فکر آزادی از زندان اما هر نقشه ای که میکشه تا از این زندان فرار کنه با شکست روبه رو میشه تا اینکه به خوک بزرگ …

(۴۹۱)