انیمیشن لاورا این قسمت ارسال سریع | فیلم

انیمیشن زیبا و خنده دار لاورا این قسمت ارسال سریع

در این قسمت گوالی در داخل کانال ایجاد شده ودر داخل آن حیوانی است یکی از شرات داخل کنال گویی را داخل گودال میاندازد و با بیرون بر میگردد کرم ها مشغول بازی با توپ بودند و اتفاق هایی که رخ میده

(۲۱۰)