کارتون انگری بردز ؛ این قسمت خوک شعبده باز | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

شاه خوک بدجنس همیشه دنبال اینه که حوصله اش سر نره باسه همین خوک هایه شعبده باز خوکه رو آوردن تا شاه رو سرگرم کنه ولی …

(۱۰۳۲)