کارتون انگری بردز ؛ این قسمت چالش خوکی | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

شاه خوک عصبانی و بدجنس ما حوصله اش سر رفته و منتظر تا این خوک های بیچاره سرگرمش کنن و هر کدومش که نمیتونن رو تو سیاهچال میندازه تا اینکه …

(۶۱۲)