کارتون انگری بردز ؛ این قسمت چاک تیز پا | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

چاد یه منجنیق درست کرده که میخواد با پرنده قرمز عصبانی ما به طور اتفاقی از صخره پرت میشه پاییو این چاد ما که سرعتی معادل با نور داره …

(۲۶۹)