کارتون تام و جری؛ این قسمت جری کوچک قهرمان میشود | فیلم

در این قسمت از تام و جری مشاهده می کنید :

جری کوچولو ما میخواد  بت موش بشه و انتقام موشا رو از تامی کوچولو بگیره ، جری لباس بتمن و میپوشه و میره به جنگ گربه کوچولو داستان ما اما خبرنداره که تامی شیطون ما …

(۶۹۷)