انیمیشن کمدی دنیای حیوانات؛ این قسمت کرم های نترس | فیلم

انیمیشن کمدی دنیای حیوانات؛ این قسمت کرم های نترس

روایتی از کرم های نترسی که به نزدیکی بزرگراهی آمده و عبور پرسرعت ماشین ها را نظاره می کنند، غافل از اینکه یک تصادف در نزدیکی آنها رخ خواهد داد….

(۱۸۲)