انیمیشن کمدی دنیای حیوانات؛ این قسمت عبور از خیابان | فیلم

انیمیشن کمدی دنیای حیوانات؛ این قسمت عبور از خیابان

آهوی داستان ما می خواهد از اتوبان عبور کند اما گویا شانس او برای عبور از این مکان از شانس یک کرم کمتر است…

(۷۷۴)