انیمیشن کمدی دنیای حیوانات؛ این قسمت مرغ لجباز | فیلم

انیمیشن کمدی دنیای حیوانات؛ مرغ لجباز

مرغی که به صاحب خود اجازه برداشتن تخم مرغ را نمی دهد و وقتی صاحبش تخم مرغ را به زور از او می گیرد مرغ قصه ما تصمیم می گیرد تا بچه صاحبش را بدزدد

(۱۳۰۹)