انیمیشن کمدی دنیای حیوانات؛ این قسمت پشه گرسنه | فیلم

قسمت دوم انیمیشن کمدی دنیای حیوانات  : پشه گرسنه

روایتی کوتاه از گرسنگی تا عاقبت پرخوری یک پشه

(۶۶۷)