سوپراسلوموشن بسیار زیبا؛ عبور شاهین از میان شاخه‌های درخت | فیلم

پرنده شکاری شاهین ، ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر طول دارد و جزو پرندگان بزرگ است. دم نسبتا کوتاه و بال‌های دراز و نوک تیزی دارد. در پرواز، به سادگی، از شکل لنگر مانندش، خصوصا هنگام حمله برای گرفتن شکار، شناخته می‌شود. پرنده‌ی ماده به طور چشمگیری از پرنده ی نر بزرگتر است. پرنده ی بالغ، با سر و سبیل پهن سیاه، که در تضاد با سفیدی گلو گوشپرهاست، از بالابان و لاچین تمیز داده می شود.

روتنه خاکستری تیره و زیر تنه سفید، با رگه های فراوان عرضی سیاه که تا زیردم امداد دارد، دیده می شود و سینه ی سفید نخودی و رگه های طولی کنتر فشرده ای دارد. در پرنده ی نابالغ، سطح پشتی خاکستری مایل به قهوه ای، زیر تنه نخودی با رگه رگه‌ی طولی قهوه ای و سفیدی کمتر در گلو سینه دیده می شود. هنگام شکار، با بال های تقریبا بسته و با سرعتی بسیار زیاد، بر طعمه فرود می آید. و عمدتا از پرندگان، بخصوص کبوتر و پستانداران کوچک تغذیه می کند.

(۷۳۸)