صحنه‌های زیبا از مهاجرت غازهای وحشی | فیلم

درگروه غازهای مهاجر هر غازی که در حال بال زدن است نیرویی بالا برنده برای غازهای پشت سر خود ایجاد میکند در نتیجه با پرواز به شکل حرف V آنها ۷۱٪ از انرژی مصرفی خود را در مقایسه با پرواز به تنهایی ذخیره میکنند وقتی یکی از غازها از گروه مهاجر جدا شود ٬ متوجه تقلا وسختی پرواز به تنهایی شده و به سرعت به داخل گروه برمیگردد تا از سود نیروی بالا برنده گروه بهره‌مند گردد.

وقتی غاز پیشرو خسته میشود با یک حرکت چرخشی به داخل گروه بر می گرددو غاز دیگری جای او را میگیرد.همه غازهای گروه با صدای بلند خود غاز پیشرو را تشویق میکنند تا سرعت خود را حفظ کند.وقتی یکی از غازها بیمار میشود.یا تیر خورده وزخمی میشود ٬ دو تا ازغازها برای کمک و محافظت از او پایین میروند وآنقدر پیش او میمانند تا یا بمیرد یا اینکه دوباره بهبود یافته و پرواز کند…بعد٬ به گروه دیگری می پیوندند ویا سعی میکنند خود رابه گروهشان برسانند.

غازهای وحشی کل فرآیند مهاجرت و مسیرها و همکاریهای در طول مسیر را از والدین خود می آموزند غازهای وحشی کانادایی که در اسارت پرورش یافته بودند هرگز قادر به پرواز های طولانی به منظور مهاجرت نبودند.

(۱۰۹۶)


1,096
بازدیدها