اورانگوتانی که با یک ربات مسابقه اره‌کشی می‌دهد | فیلم

اوران‌گوتانی در حال برش چوب درخت توسط یک اره است. این موجود به خوبی کار با اره را یاد گرفته و خیلی خوب آن را اجرا می نماید.کمی آن طرف‌تر یک ربات مشابه اورانگوتان نیز یک تنه درخت را اره می‌کند.این حیوان با خود فکر می‌کند که با ربات در حال رقابت است و سعی دارد برتری خود را در اره کردن چوب نشان دهد.این ویدئوی بامزه را ببینید.

(۲۲۱)


221
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>