هیاهوی کفتارها برای تصاحب شکار شیر | فیلم

کَفتار به هریک از جانوران عضو خانواده کفتاران گفته می‌شود. تنها چهار گونه کفتار  در حیات وحش وجود دارد که از گوشتخواران خشکی‌زی و بومی آفریقا و آسیا است.

افراد این خانواده که ما را یاد سگ می اندازد. عمدتا لاشه خوار بوده و بدین وسیله نقش مهمی را در پاکسازی طبیعت و جلوگیری از انتشار بیماری ها و آلودگی ها برعهده دارند. کفتار راه راه یک گوشتخوار متوسط الاندازه است با سری بزرگ و دستهایی بلند که از پاها بلند تر است. ساختار سر و گردن و شانه ها بسیار قوی است. دستها و پاها هرکدام چهار انگشت دارند. ناخن ها قابل جمع شدن نیست. بطور کلی سر و یک چهارم قسمت جلویی بدن بزرگ و یک چهارم عقبی بدن لاغر است. در موقع راه رفتن، بر خلاف سگ سانان سر خود را پایین نگه می دارد و حالتی قوز مانند به خود می گیرد و مانند شتر دست و پای هر طرف بدن را باهم حرکت می دهد.

موها بلند و به نسبت خشن است. یال بلند وسیاه رنگی در ناحیۀ پشت گردن وروی ستون مهره ها تا ناحیۀ دم دارد. رنگ بدن خاکستری روشن تا خاکستری متمایل به زرد است و نوارهایی به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه برروی آن دیده می شود. در حالت تدافعی، یال روی ستون فقرات و موهای دم را به صورت عمودی درمی آورد.

وقتی کفتارها می جنگند، گلو و پاها را گاز می گیرند نه یال را. یال به عنوان یک وسیلۀ علامت دهی در تعاملات اجتماعی به کار می رود؛ در هنگام دیدار، این حیوانات ناحیۀ پشتی جایی که یال واقع شده است را بررسی کرده و لیس می زنند. در ناحیۀ دم نیز غدد توسعه یافتۀ تولید بو وجود دارد.

وزن بدن برای نرها بین ٢۶ تا ۴١ کیلوگرم و برای ماده ها بین ٢۶ تا ٣۴ کیلوگرم متغیر است. طول بدن به جز دم بین ١ تا ۵/١ متر، طول دم ٢۵ تا ٣۵ سانتی متر و ارتفاع بین ۶۶ تا ٧۵ سانتی متر می باشد.

(۳۶۸۹)