مردی که شغلش آرایشگری حیوانات است | فیلم

مردی که شغلش آرایشگری حیوانات است

شغل این مرد در ترکیه آرایشگری حیوانات خانگی است و بسیار  هم معروف شده.

(۱۱۴)