عشق زیبای پرنده نسبت به جفتش | فیلم

عشق زیبای پرنده نسبت به جفتش

پرنده ای بعد از برخورد به شیشه پنجره بیهوش میشود و جفتش با روش های مختلف تلاش می کند تا او را به هوش بیاورد. عشق این پرنده بسیار زیبا و بی نظیر است.

(۵۶۱)