مورچه خورک بچه مورچه خوار به اندازه کف دست | فیلم

مورچه خورک بچه مورچه خوار به اندازه کف دست

مورچه خورک یا اکیدنا جانوریست از راسته تک سوراخیان به همراه نوک اردکی . این جانور فاقد دندان میباشد و با زبان خود مورچه و جانوران ریز را میگیرد .

(۲۵۴)