دوستی عمیق صاریغ با نگهبان باغ وحش | فیلم

دوستی عمیق صاریغ با نگهبان باغ وحش

“گری” و “جاراد” دوست های صمیمی هستند. وقتیکه چند ماه پیش جاراد تازه در باغ وحش در استرالیا مشغول به کار شد این صاریغ کوچک و بدون مادر را که به کمک نیاز داشت به باغ وحش آوردند. جاراد از گری مراقبت کرد و از آن به بعد رابطه آن دو صمیمی شد. گری در کنار جاراد احساس راحتی می کند.

(۸۱)