شکار خرچنگ توسط هشت پا | فیلم

شکار خرچنگ توسط هشت پا

این تصاویر که در غرب استرالیا گرفته شده صحنه شکار هشت پایی را نشان می دهد که از آب بیرون آمده و خرچنگی را با خود به درون آب می برد.

(۲۵۱)


251
بازدیدها