تصاویر کمیاب از بیرون آمدن نوزاد پلاتیپوس | فیلم

تصاویر کمیاب از بیرون آمدن نوزاد پلاتیپوس

اکیدنه و پلاتیپوس تنها پستانداران باقی مانده از گونه مونوتریم ها هستند. دانشمندان رد ژن های این حیوانات را تا ۲۵۰ میلیون سال قبل دنبال کرده اند. خصوصیت خارق العاده آنها نسبت به دیگر پستانداران، تخم گذار بودن آنهاست. تخم اکیدنه بسیار کوچک است. تصاویر از تخم بیرون آمدن آنها بسیار کمیاب و دیدنی است .

(۳۲۹۲)


3,292
بازدیدها