فیل پدر جاده را می بندد تا خانواده اش عبور کنند | فیلم

فیل پدر جاده را می بندد تا خانواده اش عبور کنند

نگاه کنید که این فیل بزرگ؛ که به نظر می رسد پدر خانواده باشد چگونه برای عبور بچه ها و خانواده اش، جاده را می بندد.

(۸۷)