شکار و خورده شدن میمون توسط شامپانزه | فیلم

شکار و خورده شدن میمون توسط شامپانزه

شامپانزه ها با مغزی به حجم  حدود ۴۰۰ سانتیمتر مکعب یعنی کمتر از یک سوم مغز انسان، به شکل واضحی با هوش تر از سایر گونه های میمون ها هستند. آنها برای شکار میمون های دیگر در بالای درختان به صورت گروهی و با برنامه ریزی شامل دنبال کردن و راندن شکار به طرف دیگر اعضای به کمین نشسته گروه، عمل می نمایند. در حقیقت با اینکه این شکار بالای درختان انجام می شود، ولی به دلیل وزن بالا شامپانزه ها مجبورند برای طی مسافت بین درختان از انها پائین آمده و مجددا صعود نمایند. اگر هر درخت را یک خانه شطرنج فرض نمائیم هر یک ازآنها فقط می توانند روی یک درخت به تعقیب شکار بپردازند. و سایراعضای گروه شکار از قبل روی درختانی که احتمال می دهند شکار به آنجا پناه ببرد به کمین نشسته و در حقیقت او را وادار به رفتن به سمت تله خود می نمایند. تا سر انجام آن را مات نمایند. و البته شکار را به صورت خام و دسته جمعی می خورند. آنها  با محاسبه ای که روی  مکان میمون ها و درختان انجام می دهند، با دقت درخت مناسب را برای صعود و به کمین نشستن انتخاب می نمایند. میمون ها می توانند با جهش و پرش درخت  خود را تعویض نمایند. ولی شامپانزه ها به دلیل وزن بالا نمی توانند و برای تغییر آن باید پائین آمده  مجددا به درخت  جدید صعود نمایند. با وجوداین برتری که میمون ها دارند، باز هم پروتئین لازم برای بدن شامپانزه ها را تامین می نمایند.

(۳۴۹۹)