چرا گرگ‌ها نمی‌توانند بره‌آهوها را پیدا کنند | فیلم

یک گرگ نر و یک ماده که با هم جفت میشوند معمولا تا آخر عمر باهمند. آنها همسر و پدر و مادر بسیار فداکاری هستند.گرگ ها وقت زوزه کشیدن با هم هماهنگی دارند و این زوزه طوری مینماید که انگار تعداد گرگ ها بیشتر از تعداد واقعی شان است.گرگ ها روی پنجه شان میدوند، این باعث میشود بتوانند راحت متوقف شوند و دور بزنند. ۴انگشت روی پاهای پشتی و ۵ تا روی پاهای جلو دارند.گرگ ها حدود ۲۰۰میلیون سلول بویایی دارند، انسان ها فقط ۵میلیون دارند. آنها میتوانند بوی دیگر حیوانات را از فاصله ی ۱٫۵کیلومتری حس کنند. توله گرگ در بدو تولد چشم هایش آبی است. وقتی به سن هشت ماهگی میرسد چشمهایش زرد میشوند.

(۷۱۱)


711
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>