چرا گرگ‌ها نمی‌توانند بره‌آهوها را پیدا کنند | فیلم

یک گرگ نر و یک ماده که با هم جفت میشوند معمولا تا آخر عمر باهمند. آنها همسر و پدر و مادر بسیار فداکاری هستند.گرگ ها وقت زوزه کشیدن با هم هماهنگی دارند و این زوزه طوری مینماید که انگار تعداد گرگ ها بیشتر از تعداد واقعی شان است.گرگ ها روی پنجه شان میدوند، این باعث میشود بتوانند راحت متوقف شوند و دور بزنند. ۴انگشت روی پاهای پشتی و ۵ تا روی پاهای جلو دارند.گرگ ها حدود ۲۰۰میلیون سلول بویایی دارند، انسان ها فقط ۵میلیون دارند. آنها میتوانند بوی دیگر حیوانات را از فاصله ی ۱٫۵کیلومتری حس کنند. توله گرگ در بدو تولد چشم هایش آبی است. وقتی به سن هشت ماهگی میرسد چشمهایش زرد میشوند.

(۱۵۴۵)