حمله شیر نر به خودروی گردشگران | فیلم

شیرها یکی از بزرگ ترین گربه سانان جهانند. آنها در بخش های جنوبی و شرقی آفریقا زندگی می کنند. شیرها تنها گربه هایی هستند که به صورت اجتماعی زندگی می کنند. آنها را در قالب گروه هایی به نام پراید می توان یافت. هر پراید از یک یا دو نر و تعداد زیادی از ماده ها تشکیل شده است. پرایدهای بزرگ تر می توانند از حدود ۴۰ عضو تشکیل شده باشند. زندگی گروهی شانس موفقیت در شکار را افزایش می دهد و امکان حفاظت از توله ها را فراهم می کند.

شیرها تا ۱۵ سال در طبیعت زندگی می کنند، در حالی که در اسارت می توانند ۲۵-۳۰ سال عمر کنند. تعداد شیرها در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته است. آنها یکی از گونه های جانوری در معرض خطر انقراض شناخته می شوند. (چنان که می دانیم نسل شیر ایرانی منقرض شده است.)

هنگامی که نرهای جوان به بلوغ می رسند، نرهای مسن تر را از گروه بیرون می اندازند. اگر آنها زنده بمانند و قوت بگیرند، با شیرهای دیگر مبارزه می کنند تا خودشان کنترل گروه را به دست بگیرند.

(۱۳۶۶)