نبرد میمون‌های جلادای نر برای تصاحب قلمرو | فیلم

این میمون بزرگ آفریقایی که میمون جلادا نامیده می شود و از خانواده بابون ها است فقط در کوه های دورافتاده اتیوپی زندگی می کند و صداهای ترسناکی از خودش درمی آورد که شباهت زیادی به صدای انسان دارد.پژوهشگرانی که صدای ضبط شده این عنترها را بررسی و تحلیل کرده اند، یک ریتم ساختاری پیدا کرده اند که بسیار شبیه به حرف زدن انسان هاست.آنها معتقدند که این شواهد نشان می دهند که صدا درآوردن با لب یک رفتار دوستانه است که قدم اول انسان های اولیه برای حرف زدن بوده است.

(۸۳۱)