دلفین‌ها هم متجاوز و دزد و زورگیر دارند | فیلم

نهنگ ها و دلفین ها، مانند انسانها زندگی گروهی را اختیار نموده و با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند وآنها حتی ” لهجه ویژه ” را دارا هستند. دلفین ها مهارت هایشان را به نسل های بعدی شان انتقال می دهند.
دانشمندان با مطالعه ۹۰ گونه پستاندارنوع نهنگ، نتیجه گیری نمودند که مغز این پستانداران مانند انسان و میمون ها میتواند مطابق فرضیه به اصطلاح “مغز اجتماعی” تکامل یابد.
مطابق با این فرضیه ، در روند تکامل، مغز انسان رشد می کند تا انسان بتواند به گروه های بزرگ و پیچیده تر اجتماعی با هم متحد شوند.
نهنگ ها و دلفین ها، مانند انسان ، مغز بزرگ با ویژگی های آناتومیک پیچیده ای را دارا می باشند ، که به آنها اجازه می دهد یک فرهنگ دریایی مشابه ایجاد کنند “.
به گفته دانشمندان ، میان تکامل مغز، ساختارهای اجتماعی و تنوع رفتار انواع گوناگون دلفین و انسان ها می توان «شباهت های شگفت انگیزی» را مشاهده کرد.
اما متأسفانه این موجودات نمی توانند شهرهای بزرگ و تخنیک وفناوری های انسان راکاپی نمایند ،زیرا انگشتان دست که بتواند در مقابل توانایی های انسان با آن مقابله نماید در آن ها تکامل نیافته است.

(۱۵۹)


159
بازدیدها