ورود توله شیرها به گله و نقش شیر نر در حفاظت از آن ها | فیلم

توله شیرها به مدت شش هفته توسط مادرشان در پناهگاه هایی امن مخفی می شوند و پس از آن او آنها را به گله معرفی می کند و به همراه سایر ماده های گله از آنها در کنار سایر توله ها نگهداری می‌کنند.ماده های بالغ وظیفه تامین غذا و دفاع اولیه از توله ها را بر عهده دارند. در این گله ۴ شیر ماده قوی و بالغ وجود دارد که این مراقبت از توله ها را تضمین می کند.هر کدام از ماده های گله توله هایی در گله دارند که هم بازی هم هستند و در آینده متحدان هم خواهند بود.توله ها تحت مراقبت ماده های گله رفتارهای غریزی خود مانند تعقیب و گریز، حمله و مبارزه را تمرین می کنند.

اما یک عضو دیگر خانواده می ماند که توله ها باید با او آشنا شوند و چه بسا این مهمترین آشنایی است.آنها باید با پدرشان یعنی شیر نر غالب و فرمانده گله نیز آشنا شوند. شیرهای نر مهاجم یک تهدید جدی برای توله ها محسوب می شوند چرا که اگر موفق به شکست دادن نر غالب گله شوند تمام توله های او را کشته و توله های خود را خواهند داشت.امنیت و آینده کل گله و تمام توله ها به حفظ قدرت و توان پدر آنهاست.

 

(۴۵۵)


455
بازدیدها