مستند حیات وحش: نبرد شیرها و کفتارها برای تصاحب شکارگاه | فیلم

دشمنی شیرها و کفتارها در حیات وحش یک دشمنی دیرینه است. کفتارها توله شیرها را می‌دزند، شکار شیرها را تصاحب می‌کنند و اگر شیر تنهایی به دسته ای از کفتارها برسد عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود. آنچه گوینده در مستند روایی بالا می‌گوید در زیر به فارسی آمده است:

“دشمنان در تمامی جبهه‌ها جمع شده و آماده نبرد می‌شوند.

قدرت شیرها در چنگالهای آنان است و قدرت کفتارها در زیرکی.

زولیکا، کفتار ملکه، نقشه‌هایی برای دشت کشیده است و هیچ چیز از چشمش پنهان نمی‌ماند.

نقاط قوت و ضعف همه را می‌داند و می‌داند از هرکدام از حیوانات چه چیزی را می‌تواند غصب کند.

گوینده:” تمام شهامتت را جمع کن زولیکا و از باقی مانده غذای شیرها خودت را قدرتمند کن، فقط به چنگ آنها نیفت”

برای عقب نشینی زولیکا، این تهدیدها اثری ندارد.”

(۲۹۲۵)