کمین شیر نر و حمله به پلنگ در حال استراحت | فیلم

یک شیر نر که پلنگ را تعقیب کرده است او را در محل استراحتش می‌بیند و به آرامی به او نزدیک می‌شود.شیر بعد از اینکه به اندازه کافی به طعمه‌اش نزدیک می‌شود خود را آماده حمله می‌کند که پلنگ متوجه حضور او می‌شود. پلنگ با مقاومت مقابل شیر می‌تواند راه فرار را برای خود باز کرده و بگریزد.پلنگ به بالای درخت فرار کرده و شیر ناکام می‌ماند.

 

(۳۵۰۷)