برادران ماپوهو؛ شیرهای نر درنده سلاطین آفریقا | فیلم

۱۶ سال است که زیست‌شناسان و فیلم سازان حیات وحش خانواده‌ای از شیرها و رفتار آنها را تحت نظر دارند که توله‌های نر آن با عنوان “برادران ماپوهو Mapogo Brothers” شناخته شدند.آنها طی مدتی که این شیرها در حال گسترش قلمرو خود بودند متوجه رفتارهای استثنایی و خاص در آنها شدند. وسعت قلمرو این شش شیر نر  از تمام قلمروهایی که هر شیر نری تا کنون داشته وسیعتر است.آنها در روش خود بسیار خونخوار و بیرحمند و هر تهدیدی برای حکمرانی خود را با قدرت حذف می‌کنند.مشاهدات نشان می‌دهد آنها بیش از ۱۰۰ شیر را در کمتر از یک سال کشته‌اند.

برادران ماپوهو جنگجویان واقعی هستند و به کرات در میدان جنگ خود را ثابت کرده اند. در آغازین روزهای فرمانروایی آنها، ۶ قلاده از این دسته قدرتمند در قلمرو خود گشت می‌زدند، همه رقبا را در از میدان به در کردند و ترس را به قلب همه نرهایی که آنها را سر راه خود یافتند، می‌انداختند.

گفته شده که برادران ماپوهو بیش از ۴۰ شیر نر، ماده و توله را در مسیر تسلط بر قلمرو گسترده خود سلاخی کرده اند.حتی تمامی اعضای یک گله را نیز در هجوم بی رحمانه خود برای تسلط بر قلمرو آنها از بین برده اند و هر شیر نر دیگری که سر راهشان قرار می‌گرفت خورده شده است: سرنوشتی که در گونه شیرها تقریبا نادر است. سرپرست سابق صحرای سابی در آفریقا معتقد است که آنها مسئول مرگ بیش از ۱۰۰ شیر هستند، هرچند تعداد واقعی کشتار آنها احتمالا هرگز شناخته نخواهد شد. در گذشته هرگز در جمعیت شیرها چنین نیرویی سابقه نداشته، داستان هایی مانند این است که این دسته بیرحم را به شهرت افسانه ای رسانده است.

این برادران ممکن است به ترسناکی شهره باشند، اما در دنیای شیرها، آنها دقیقا همان چیزی هستند که یک ائتلاف موفق باید باشد. آنها با برچسبهای سادیست و بی رحم یاد شده اند، اما فتوح و قلمروگشایی آنها زمینه‌های پرورش ایمنی و باثبات نسلشان را در ناحیه‌ای که رقابت برای بقا به طرز عجیبی سخت است، فراهم کرده است. موفقیت آنها تغییرات جمعیت شیر در این منطقه را برای همیشه دگرگون کرده است و تعجبی ندارد که بسترها برای تولد توله های نر بیشتر و بیشتر آماده می‌شود

(۴۶۰۹)