تواتارا آخرین بازمانده نسل اژدهایان | فیلم

تواتارا خزنده ای است که هنوز بسیاری از خصوصیات خزندگان ابتدایی را از خود نشان می دهد و حدود ۱۷۰ میلیون سال از تکاملش می گذرد در واقع یک نوع فسیل زنده می باشد .بدن مارمولک مانند دارد , دارای چشم سومی است که در آهیانه قرار می گیرد واین چشم دارای شبکیه –عدسی واعصاب است و بنظر میرسد که فاقد نقش اساسی در زندگی جانور باشد .

بقایای نوتوکورد در فضای بین مهره ها وجود دارد .این جانور شبها فعالیت میکند وزندگی نیمه آبزی دارد , تخم هایش را درون گودالی می اندازد و انکوباسیون (زمان رسیدن تخم و تولد نوزاد ) حدود ۱۳ماه طول می کشد. نام دیگر این حیوان “اسفنودون” می باشد وفقط در یک یا دوجزیره از نیوزیلند (زلاند نو) یافت می شود .حداکثر تا حدود ۹۰ سانتی متر رشد میکند و عمر آن تا ۲۸ سال گزارش شده است .

توآتارا حیوانی شبیه مارمولک و نسبتا بزرگ است که زمانی در جزایر اصلی زلاندنو می زیست و هم‌اکنون با فعالیت‌های انسانها به جزایر دور از ساحل و کوچکتر رانده شده است. توآتاراها مارمولک نیستند، اگرچه با آنها اجداد مشترکی از حدود ۲۴۰ میلیون سال پیش دارند، و در تمام این زمان به عنوان خط های تکاملی مستقلی رشد نموده‌اند.

(۳۹۳)