حمله بیرحمانه گرگ‌ها به کایوت متجاوز به قلمرو گله | فیلم

یک کایوت گرسنه با مشاهده لاشه شکار خود را به آن رسانده و مشغول خوردن می‌شود غافل از اینکه به داخل محدوده قلمرو گرگ‌ها پا گذاشته است.گله گرگ‌ها با مشاهده کایوت او را دنبال کرده و به طرز وحشیانه‌ای او را می‌درند.

(۶۰۵۳)