گرگ سیاه و توله‌هایش در تعقیب شکار | فیلم

گرگ ها به صورت گروهی زندگی می کنند، و در رفتار گروهی این حیوان مفاهیمی مانند اراده، عمل و مدیریت از روی دور اندیشی به خوبی نمایان است. به طوریکه در هر گروه سلسله مراتب و جامعه طبقاتی به خوبی تنظیم شده است.
اعضاء هر گله به طور متوسط در حدود ۲۰ گرگ می باشند، که یک گرگ مونث غالب رهبری آنها را بر عهده دارد. ارزش قلمرو و فرماندهی گله باعث می شود، تا رهبر گروه بسیار مستبد باشد.
آنها متمدن ترین حیوانات در قوانین زندگی اجتماعی هستند، و کاملا بر مبنای عقائدشان عمل می کنند. در یک گله، یک عضو خائن یا تنبل از روی قوانین خاصی تنبیه می شود، و برای هر جرمی، مجازات مشخصی در نظر گرفته می شود.
به یک گرگ تنها زمانی حق انتخاب جفت داده می شود، که ابتدا توانمندی خود را ثابت نماید. آنها همچنین، بچه های ناقض و ضعیف خود را می کشند، چرا که طاقت زجر کشیدن و به پستی افتادن آنها را ندارند.

رهبری در گله گرگ ها

از جمله موارد جالب و آموزنده دیگر، رفتار این حیوان در شرایط سخت زمستان می باشد. در تصویر زیر که مربوط به حرکت یک گله در زمستان است، به خوبی می توان چیدمان هوشمندانه گله را مشاهده نمود.

گله گرگ | تگ

گله گرگ | تگ

در ابتدا و جلوتر از همه سه گرگ ضعیف در حال حرکت هستند، که اگر گرفتار کمین حیوانات دیگر قرار گرفتند و یا اینکه با خطر ریزش بهمن روبرو شدند، اول آنها کشته شوند.مسئولیت دیگر این سه، کوبیدن برف مسیر برای سایر اعضا گله است.
پشت سر آنها، پنج گرگ با تجربه و مبارز قرار دارند و در وسط یازده گرگ ماده در موقعیتی امن به راه خود ادامه می دهند. پنج گرگ مبارز و قوی دیگر نیز در پشت سر گرگهای ماده در حال حرکت هستند.
در انتهای گله، گرگی که با مسافت بیشتری پشت سر بقیه اعضا در حال حرکت است، رهبر گله می باشد. او در انتهای صف تمام اعضا را مشاهده می کند و ناظر شرایط می باشد.
نکته مهم در رفتار این حیوان، مکان حرکت رهبر گله است. رهبری یک تیم همیشه به این معنا نمی باشد که جلوتر از بقیه قرار گرفت. گاهی مواقع باید موقعیت رو به جلو را برای تیم فراهم نمود و در انتها نظاره گر رفتار اعضا بود.

(۲۳۳۷)