گاومیش‌های تشنه شکار تمساح گرسنه شدند | فیلم

در صورت نبودن غذا، تمساح قوی، همنوع ضعیف تر خود را می خورد. تمساح نمی تواند زبانش را بیرون بیاورد. دندان های تمساح در همه سنین عمر دوباره درمی آید. طول بدن تمساح به ۵ متر و وزن آن به بیش از ۵۲۰ کیلوگرم هم می رسد. تمساح ها به راحتی در آب شنا می کنند و با بستن پرده گوش و بینی شان می توانند بیش از یک ساعت نفس خود را در سینه حبس کنند و زیر آب بمانند.تمساح با قدرت آرواره اش را می بندد و گاز می گیرد اما ماهیچه هایی که آرواره هایش را باز می کنند نسبتاً ضعیفند. در نتیجه یک انسان بالغ می تواند آرواره های یک تمساح را با دست های خالی بسته نگه دارد.

(۳۲۳)


323
بازدیدها