تصادف در تونل کشور کره جنوبی و واکنش بی نظیر مردم | فیلم

این حادثه تصادف که در تونلی در در کشور کره جنوبی رخ داده و باعث بسته شدن مسیر تردد خودروها در تونل شده است.
در ادامه واکنش بی نظیر مردم را برای باز کردن مسیر عبوری ماشین های امدادی را ببینید.

(۳۳۵)