اتفاقی تلخ در برنامه زنده علی ضیا | فیلم

برنامه فرمول یک با اجرای علی ضیا با اتفاقی تلخی و حادثه ای ناگوار همراه شد.

داوطلب شکستن رکورد گینس که باید بیش از چهار دقیقه و سی ثانیه در زیر آب دوام می‌آورد به طور ناگهانی تشنج کرد.

(۷۰۳)