له شدن تریلی توسط قطار | فیلم

عبور یک دستگاه تریلر از روی ریل راه آهن بدون توجه به نزدیک شدن قطار منجر به تصادف شدید این دو وسیله نقلیه شد. راننده شیلیایی تریلر چند ساعت بعد بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

(۱۹۰)