زیر گرفتن پلیس راهنمایی و رانندگی توسط راننده مست | فیلم

زیر گرفتن پلیس راهنمایی و رانندگی توسط راننده مست

پلیس کنار ماشینی ایستاده و در حال صحبت کردن با راننده آن است، ناگهان ماشین دیگری که گویا راننده اش مست است به سرعت به او می زند و پرتش می کند.

(۲۰۴)