تگرگ شدید در تهران؛ ایستگاه مترو صادقیه | فیلم

تگرگ شدید در تهران؛ ایستگاه مترو صادقیه

این تصاویر مربوط به تگرگ تهران در تاریخ ١٧ آبان ٩۵، در ایستگاه مترو صادقیه می باشد.

 

(۱۱۸)