پلیس چینی ٢ کیلومتر روی کاپوت راننده مست + فیلم

پلیس چینی ٢ کیلومتر روی کاپوت راننده مست

راننده‌‌ای مست در چین پس از توقف در پست ایست و بازرسی پلیس، در حالی دست به فرار می‌زند که افسر پلیس را بر روی کاپوت خودرو خود تا ۲ کیلومتر می‌کشد.

(۱۱۳)