فیلم پرواز تروریست سوری بر اثر انفجار گلوله توپ

فیلم پرواز تروریست سوری  بر اثر انفجار گلوله توپ

 

جنگ سوریه در این چند سال اخیر ویرانی های جبران ناپذیری برای مردم سوریه به دنبال داشته است. اما حوادث عجیبی هم دیده شده است که این ویدیو از نمونه های آن است. در این فیلم می بینید که در اثر انفجار گلوله تانک، تروریست سوری تا چه ارتفاعی به آسمان پرتاب می شود.

(۴۱)


41
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>