سرقت با اسلحه وینچستر از یک فروشگاه پوشاک | فیلم

سارقان با ورود به یک مرکز عرضه پوشاک و ایجاد رعب و وحشت برای مالک فروشگاه پس از سرقت مقداری پول نقد از محل متواری شدند؛ اما در کمتر از ۶ ساعت دستگیر شدند.

(۰)