تصادف شدید پراید و پژو در تبریز | فیلم

برخورد شدید پراید و پژو در اثر عدم رعایت تایم عبوری و حواس پرتی راننده که در تقاطع ارتش تبریز اتفاق افتاد.

(۷۸۹)